Messeregler

Salgsbetingelser
HOTELL:
1. BOOKING.

All booking av hotellrom skjer via www.NNBA.no og bookingene administreres av bestilleren selv via nettløsning frem til 1.mai 2022. Bestilleren må selv registrere hvem som skal benytte rommene i nettløsningen. For endringer etter den 1.mai, må hotellet kontaktes og bestilleren må betale gebyr på kr. 300 ,- for omregistreringen.

2. OPPGJØR.
Ønskes en faktura, må dette avtales på forhånd direkte med hotellet. (Gjelder både for felles faktura for alle eller individuelle fakturaer til egne kontorer). Den enkelte bestiller står selv ansvarlig for betaling i hht bestilling/formidling, og gjør opp direkte med det enkelte hotell. NNBA formidler kun rom i hht forhåndsreservasjon for å sikre overnattingskapasitet, og er ikke ansvarlig for manglende oppgjør.

3. BETALING.
All betaling skjer med kredittkort dersom ikke noe annet er avtalt skriftlig med hotellet på forhånd. Avtalt pris betales ved oppholdets avslutning /start.

4. NO-SHOW.
Hvis man uteblir uten avbestilling (NO-SHOW) har hotellet krav på erstatning tilsvarende bestillingens totale beløp.

5. ANSVAR FOR SKADE:
Deltager står ansvarlig for skade som påføres hotellene som følge av uaktsomhet eller forsettlig opptreden av deltagerne. Den enkelte deltagers kredittkort vil bli belastet for eventuelle skader.

6. DISPONERING AV OVERNATTINGSENHETER.
Bestilte overnattingsenheter garanteres de er klare etter kl.15.00.ankomstdag, og kan disponeres fram til kl. 12.00. avreisedagen, dersom ikke annet er avtalt direkte med det enkelte hotell.

7. FORCE MAJEURE.
Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll- f.eks. streik, lockout, brann etc. som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale - gir rett til å heve avtalen uten erstatning

MESSEREGLER.

1. Påmeldingen blir registrert når påmeldingsskjema er utfylt og fullført i vår nettløsning. Påmeldingen er bindene og utstiller hefter for den totale standleie, selv om kansellering ønskes og blir akseptert. Såfremt arrangøren omdisponerer det kansellerte området til en annen utstiller, godskrives normalt den innkomne leien utstilleren, med fradrag av utgifter av ny leieavtale. Påmeldingsavgiften vil ikke bli refundert.

2. Dersom utstillingen blir fulltegnet forbeholder arrangøren seg retten til å avslutte registreringen og/eller redusere bestilt areal.

3. Utstiller er ansvarlig for hotellrom som er bestilt/formidlet via arrangør. Betaling, endring med mer skal skje direkte til hotellet. Bestilte rom som ikke benyttes, og ikke avbestilles direkte til hotellet i hht dettes reglement, vil bli fakturert.

4. Priser fremgår på vår nettløsning på www.nnba.no . Påmeldingsavgiften betales ved påmelding. Standleien faktureres fortløpende og forfaller 45 dager etter fakturering. Dersom beløpene ikke betales ved forfall beregnes morarente med 1% pr. påbegynt måned. Alle arrangørens tilgodehavender hos utstiller må være innbetalt før montering av stand starter. I motsatt fall har arrangøren rett til å disponere plassen etter samme retningslinjer som ved kansellering - se pkt.1.

5. Påmelding skjer i henhold til prinsippet, "først til mølla" Utstillerne må godta omplassering av sine stands, hvis dette er nødvendig. Slike spørsmål avgjøres av arrangøren.

6. Fremleie er ikke tillatt. Kun påmeldte firmaer som har betalt påmeldingsavgift samt standleie kan delta på utstillingen.

7. Utstillerne er ansvarlig for skader som blir påført bygninger, innredninger, anlegg, utstyr og personer.

8. Graving og prøving av enhver art må avtales med arrangøren og skal foregå på anvist prøveområde.

9. Myndighetenes og arrangørens instrukser og anvisninger på f.eks. plakatoppheng, bruk av stemmeforsterker, utdeling av materielle utenfor egen stand, plassering av tungt utstyr mm. må overholdes.

10. Arrangøren sørger for vanlig vakthold og nattevakt på området, men påtar seg ikke noen form for ansvar for de utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler v/tyveri, brann etc. Utstiller må selv holde alle nødvendige forsikringer, og sikker oppbevaring.

11. Arrangøren har sjenkebevilgning på området og servering foregår i kafètelt eller andre plasser som arrangøren organiserer. Medbrakt alkohol kan ikke nytes eller sjenkes. Brudd på dette, kan føre til bortvisning fra messeområdet.

12. Arrangøren besørger rydding av publikumsgangene, og friområder. Utstillere besørger selv renhold av sine stands.

13. Påkjøring av ekstra grus o.l. på stands må bestilles og betales av utstiller.

14. Utstiller har ansvar for at monteringen av standen er avsluttet innen fredag 10.juni kl. 10.00. Dersom utstiller ikke har tatt standen i besittelse senest 20 timer før åpning, forbeholder arrangøren seg retten til selv å disponere arealet. Utstiller må rette seg til arrangørens anvisninger og behov for koordinering av tilrigging. Enkelte utstillere må ut fra utstyr og plassering påregne opp- og nedrigging til bestemte tider og rekkefølge. Dette vil bli informert om og koordinert av arrangør.

15. Utstiller har ansvar for at demonteringen er avsluttet innen mandag 13. juni kl 22.00. Utstyr, emballasje o.l. som ikke er avhentet kan fjernes på bekostning av utstiller.

16. Utstilleren må selv sørge for all transport, montering, pakking og bortkjøring av sine varer og sitt dekorasjonsmateriell. Alt gods til utstillingen må være godt merket med navn og standens nummer.

17. Påmelding til sosiale arrangement som ikke avbestilles skriftlig senest 5 dager før arrangementet vil bli fakturert selv om en velger å ikke delta.

18. Hver påmelding gjelder kun for èn utstiller. Ved deltagelse på fellesstand. må hver utstiller fylle ut separat påmelding samt betale påmeldingsavgift.

19. Utstiller har selv ansvaret for alt utstyr som er leid inn via arrangøren, og står ansvarlig for alt av skader og omkostninger som skyldes utstillers forhold.

20. Et hvert rettsforhold mellom utstiller og arrangør skal avgjøres i ordinære domstoler.